EĞİTİM PROGRAMI

 

1- Çocuğun tanımı

Çocuk;

Kendi kararlarını vermede yetkindir.

Kendini ifade edebilme gücüne sahiptir.

Merak duygusuyla keşfetmeye açıktır.(Bruner)

Kendine özgü bir gelişime sahip bireysel bir kişiliktir.(montessori)

Bağımsızdır.

Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyele sahiptir.

Öz disiplinle öğrenir.

Kendine iyi bakabilir.(High Scope)

Konsantre olabilme ve uzun süre yoğunlaşabilme, irade disiplini ve olumlu sosyal davranış, öğrenme hevesi ve düzenli düşünme, hissetme ve hareket etme özelliklerine sahiptir.(Montessori)

İşbirliği ve yardımlaşma ile öğrenir.

Kendi bilgisini oluşturur. (Piaget)

Estetik duygusuna sahiptir.

 

2- Felsefe

Çocuk bağımsız ve özgür ortamlarda öğrenir.

Eğitim ortamları çocukların güven içinde bağımsız hareket etmesine olanak sağlayacak biçimde düzenlenir. Bölümler arası iletişimin kolay olmasına özen gösterilir. Bu düzenlemeler yapılırken dikkatin toplanması ve odaklanmanın sağlanması oldukça önemlidir.

Okul yaşamın ta kendisidir. Okulda yaşamda kullanılan beceriler edinilir.

Çocuk yaşayarak öğrenir.

 

Eğitim ortamları düzenlenirken dikkat edilecek en önemli şeylerden biride araç-gereç (materyal) seçimidir. Özellikle günlük yaşamda kullanılan araç –gereçlerin minyatürü  ya da maketi yerine mümkün olduğunca gerçeği  tercih edilir. Çocuk günlük yaşam içerisinde yapabileceği, yapması gerekenleri ‘’mış’’ gibi değil de gerçekten yapma olanağı bulmaktadır. Gerçekten yiyecek hazırlama, gerçekten Çamaşır yıkama, gerçekten masa temizleme gibi.

Olayların neden ve sonuçlarını kavrayabilmeleri için fırsatlar yaratılır.Gözlem yapma, deneme yanılma,  karar verme. Kararlarının ve davranışlarının sonuçlarını görmelerini sağlayacak etkinlikler planlanır. 

Reggio Emilio yaklaşımına göre; herkes kendi zihinsel yapısına göre öğrenir. Bu nedenle eğitim bireysel olmalıdır. Çocuklar kendi sordukları soruları kendileri araştırarak keşfetme yoluyla öğrenirler.(Bruner)

İdealizme göre; çocuk değerlidir ve her şeyi yapabilecek güce ve değerlere sahiptir.

Montessori yaklaşımına göre; çocuk içi boş bir kap değildir. Çocuk ileride olacağı kişiyi potansiyel olarak içinde taşımaktadır.

Rousseu ya göre insan doğuştan iyidir. Bu nedenle; çocuğa saygı duyulmalıdır.

Pestalozzi ye göre; çocuğun doğasının ortaya çıkması için doğaya ihtiyaç vardır.

Piaget’e göre; çocuk küçük bir yetişkin değildir.(Montessori)

Çocuk Hakları Bildirisine göre; eğitim her çocuğun hakkıdır. Eğitim ortamlarında dil, din, ırk ayrımı gözetilmemelidir. Çocukların güç ve yetenekleri dürüstlük, dostluk, kardeşlik ve barış duygu ve düşüncesi içerisinde yetiştirilmelidir.

 

3- Okul Öncesi Eğitimin Amacı

Çocukların sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmeleri için ihtiyaç duydukları çevrede bulunmalarını sağlamak.

Çocuğun yaratılıştan gelen iyi özünün korunmasını sağlamak.

Çocukların kendi başlarına yapabilecekleri özgür bir ortam  oluşturularak sahip oldukları gelişim özelliklerine ulaşmalarını sağlamak.

Çocukların kendi doğalarına uygun bir ortamda ve kişiliklerine saygı duyulan bir ortamda bulunmaları ve bundan mutlu olmalarını sağlamak.

 

4- Öğretmen

Öğretmen çok iyi bir gözlemci ve dinleyicidir.

Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına odaklanır.

Çevreyi çocukla işbirliği içinde hazırlar.

Özgür iradeleriyle seçim yapabilmeleri ve potansiyellerini geliştirmeleri için fırsat tanır.

Öğretmenin her şeyi bilme zorunluluğu yoktur. Çocuk ve öğretmen beraber öğrenen ortaklardır. 

Öğretmen çocuğu keşfetmeye yönlendirir.

Ebeveynlerle iletişim ve işbirliği içerisinde olur.

Çocuklara kendini ifade etme, dünyayı değerlendirme özgürlüğü tanır ve özerkliklerini teşvik eder.

Çocuklarla eşit konumdadır.

Çocukların ihtiyaçlarını çok iyi bilmelidir.

Çocukların gelişim özelliklerini bilir.

Sorumluluk sahibidir.

İyi bir gözlemcidir  ve sürekli notlar alır.

Gerekmedikçe çocuğa müdahale etmez.

Çocukların önerilerini sürekli kaydeder.

Günlük hazırlıklarını yapar.

Öğretmen sadece çocuklar ihtiyaç duyduklarında onlara yardım eder, problemlerini kendi başlarına çözebilmeleri için onlara özgürlük tanır.

Öğretmen şuna inanmaktadır: çocukların mutlu olması. En mutlu an, en merak ettiği şeyi öğrendiği andır. Gerçek mutluluk odaklanmadır. Odaklanma da içsel motivasyondur. (Montessori)

Sabır ve sebat sahibidir.

Çocuğun yaşamındaki öğrenmeyi engelleyen unsurları ortadan kaldırarak, öğrenmeyi kolaylaştırıcı unsurları sağlar.(Açık Eğitim)

 

    Öğrenmeyi Engelleyen Unsurlar

Baskı

Güvensizlik/tehdit altında olmak

Düzensizlik ve Dağınıklık

Katı Disiplin

Yapılandırılmış Program

İlgisiz Öğretmen Tutumları

Yönlendirmek / rekabet/ ödül-ceza

 

5- Eğitim Ortamları

Çevre çocuğun kendi başına öğrenebilmesini destekleyecek şekilde düzenlenmiştir.

Çocukların kendi planlarını ve seçimlerini yapmalarını sağlayacak özgür ortamlar vardır.

Estetik, düzenli ve ilgi çekicidir.

Çevre çocukların bağımsızlık ve yeterlilik duygularını artırır.

Materyallere doğrudan ve kolaylıkla ilişki kurabilmesine olanak sağlar.

Sınıfların pencereleri çocukların çevreyi kolayca görebilecekleri boyutlardadır.

Uygun çalışma merkezleri oluşturularak çocukların hem bireysel hem de grup olarak çalışmaları sağlanır.

Kişisel dolaplar sınıf ortamında bulundurulmamalı; kişisel eşyaların (boyalar, makaslar, yapıştırıcı vs.) ortak kullanımı sağlanır.

Sınıf ortamlarında küçük çalışma merkezleri oluşturulmalı, bu merkezler birbirinden bağımsız ama çocukların birbirleriyle iletişime geçebilecekleri şekilde düzenlenir. 

Çalışma merkezlerinin sınırları çok iyi belirlenmelidir. Bu sınırları oluşturmak için dolaplardan faydalanılır.

 

 

Materyaller;

Sınıflarda doğal ve gerçek hayatta kullanılan malzemeler bulundurulur.

Çocukların rahatça ulaşabilecekleri şekilde düzenlenir.

Materyaller bütün kavramları kapsayacak şekildedir.

Çocuğun gelişim özelliklerine uygun olarak seçilir.

Kolay taşınabilir, yer değiştirmeye uygundur.

Raflar açık ve içindeki malzemeler çocukların rahatça görebilecekleri şekilde yerleştirilir.

Açık raflı dolaplar çocukların boylarını geçmemelidir.

 

6- Program Akışı:

       Eğitim saat 08.00’da başlar ve 19.00’da son bulur. Çocuklar sabah okula geldiklerinde Etkinlik merkezinde bir araya gelir, Serbest Zaman Etkinliği sürecinde oyun gruplarını oluşturur, ilgi ve ihtiyaçlarına göre oyunlar kurar, rahatlama, kendi kendilerini ifade etme olanağı bulurlar. Ardından karar merkezinde toplanırlar ve öğretmenleriyle birlikte o günün planlamasını yaparlar.

      Bütün gün sınıfta ve okulda gerçekleştirilen etkinlikler bireysel, küçük grup ve büyük grup etkinliklerinden oluşmaktadır. Çocuklar gün içerisinde bu etkinliklerden istediklerine katılabilirler. Etkinlikler proje çalışmaları ağırlıklı olarak gerçekleştirilir. Projeler çocukların ilgi ve istekleri üzerine başlayabilir ya da öğretmen dikkat çekmek istediği bir durum üzerine bir proje başlatabilir. Gün içerisinde çocuklar istedikleri sınıflara gidebilmektedirler. Sürekli aynı etkinliğe yönelen çocuklar için öğretmen gerekli önlemleri alır, farklı etkinliklere dikkat çekerek yönlendirir.     

Bunların dışında öğretmenlerin çocuklara izletmek istedikleri videolar, hikaye etkinlikleri vs. ve çocukların gerçekleştirdikleri projelerin çocuklar tarafından herkese sunulması için ortak alanda etkinlikler planlanmaktadır. Bu etkinliklerin zamanı bir afiş hazırlanarak ortak alanda sunulur. (Afiş üzerisinde etkinliğin zamanı, çizilmiş bir saatle ve rakamla belirtilir.) Çocukların resimlerinin bulunduğu magnetler bu etkinliklerin bulunduğu bölümdeki panoya asılır. 

         Öğretmen güne hazırlıklı gitmek zorundadır. Amaç ve kazanımlar genel bir çerçeve şeklinde yıllık olmalıdır. Bu amaç ve kazanımlar doğrultusunda haftalık etkinlik planları hazırlanır.Her çocuk için 2 haftalık gözlem formu doldurmak zorundadır. Çocukla ilgili bütün kayıtlar çocuğun kişisel dosyasında tutmalıdır.

 

Aile Katılımı: 

Eğitime ailelerin dahil edilmesi oldukça önemlidir. 

Çocukların gerçekleştirdikleri proje çalışmalarının sonunda, mutlaka aileler davet edilerek çalışmalar onlara sergilenir.

     Ayrıca araştırma yaparken de ailelere danışmak üzere merkezlere davet edilerek eğitime katılmaları sağlanır.

    Programların hazırlanması için gereksinimler ile ilgili bilgilendirme toplantıları ile velilerin desteği ve önerileri dikkate alınır.

 

Aile eğitimi:

    Her öğretmenin görev tanımı yapılarak aile eğitim seminerleri verilmelidir. Bu seminerlerin konusu, ailelerin ihtiyaç duyduğu alanların çeşitli formlar ve gözlemler yolu ile belirlenmesiyle seçilmelidir. Bu seminerleri, yalnızca öğretmenler değil, o konu ile ilgili uzmanlar ve veliler de verebilir.